Parthian rhyton

Parthian rhyton
Click to view full-size image… Size: 31KB